PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:26:19 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:11:42 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai21:41:29 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42411
4Khách vãng lai21:14:29 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai21:09:38 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai21:06:45 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10400
7Khách vãng lai21:05:02 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10399
8Khách vãng lai21:02:49 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai19:27:12 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42434
10Khách vãng lai18:55:41 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai18:44:04 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10399
12Khách vãng lai18:43:56 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai17:51:11 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10387
14Khách vãng lai17:31:11 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42414
15Khách vãng lai17:16:04 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
16Khách vãng lai17:06:56 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai16:36:07 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=347
18Khách vãng lai16:30:34 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42416
19Khách vãng lai16:09:40 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42410
20Khách vãng lai16:07:07 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10381
21Khách vãng lai15:18:59 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42404
22Khách vãng lai14:21:15 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
23Khách vãng lai14:10:10 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
24Trương Thị Huyền Trang11:57:38 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Trương Thị Huyền Trang11:57:37 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Trương Thị Huyền Trang11:57:35 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
27Trương Thị Huyền Trang11:56:16 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
28Khách vãng lai11:54:45 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai11:52:23 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai11:51:23 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai11:09:13 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
32Khách vãng lai10:46:54 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/login.aspx
33Khách vãng lai09:48:41 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
34Khách vãng lai08:07:31 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai08:00:37 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9694
36Khách vãng lai07:47:51 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
37Khách vãng lai07:01:30 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai06:37:31 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10386
39Khách vãng lai05:36:27 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42382
40Khách vãng lai05:14:54 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42389
41Khách vãng lai04:34:24 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9693
42Khách vãng lai03:30:08 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9692
43Khách vãng lai03:27:45 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42386
44Khách vãng lai03:00:35 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42390
45Khách vãng lai02:20:19 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42391
46Khách vãng lai01:51:51 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=351
47Khách vãng lai01:49:27 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9695
48Khách vãng lai01:42:22 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42378
49Khách vãng lai00:38:03 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9696
50Khách vãng lai00:13:57 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19 11 2018